Monday, 13 February 2012

The Beat(en) Generation...   Το τραγούδι "The beat(en) generation", που έγραψε πριν από 23 χρόνια ο Matt Johnson και τραγούδησαν οι The The, παραμένει σήμερα επίκαιρο περισσότερο από ποτέ, αν αναλογιστούμε τις εξελίξεις γύρω μας και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας.

   Για να το ακούσετε μπορείτε να πατήσετε το PLAY στην παρακάτω μπάρα του YOUTUBE.


Αυτή θα είναι η μοναδική μας ανάρτηση σήμερα, 
με ελεύθερη μετάφραση των στίχων του τραγουδιού: 

When you cast your eyes 
upon the skylines
Of this once proud nation
Can you sense 
the fear and the hatred
Growing in the hearts 
of its population

And our youth, oh youth, are being seduced
by the greedy hands of politics 
and half truths

The beaten generation, 
the beaten generation
Reared on a diet of prejudice 
and mis-information
The beaten generation, 
the beaten generation
Open your eyes, 
open your imagination

We're being sedated 
by the gasoline fumes
and hypnotised 
by the satellites
Into believing what is good 
and what is right

You may be worshipping 
the temples of mammon
Or lost in the prisons 
of religion
But can you still 
walk back to happiness
When you've nowhere left to run?

And if they send in the special police
To deliver us 
from liberty 
and keep us 
from peace
 
Then won't the words 
sit ill upon their tongues
when they tell us 
justice is being done
and that freedom lives 
in the barrels of a warm gun???
Όταν κοιτάξετε
τους ορίζοντες
αυτού του κάποτε περήφανου έθνους Μπορείτε να αισθανθείτε 
το φόβο και το μίσος
να μεγαλώνει στις καρδιές 
του πληθυσμού της
 
Και η νεολαία μας, η νεολαία, παρασύρεται
από τα άπληστα χέρια των πολιτικών 

και τις μισές αλήθειες
 
Η ηττημένη γενιά, 
η ηττημένη γενιά
μεγαλωμένη με προκαταλήψεις 

και παραπληροφόρηση
Η ηττημένη γενιά, 

η ηττημένη γενιά,
Ανοίξτε τα μάτια σας, 

ανοίξτε τη φαντασία σας

Ναρκωνόμαστε 
από τις αναθυμιάσεις της βενζίνης
και υπνωτιζόμαστε 

από τους δορυφόρους
να πιστεύουμε τι είναι καλό 

και τι είναι σωστό

Μπορείτε να λατρεύετε 
τους ναούς του Μαμμωνά
ή να είστε χαμένοι στις φυλακές 

της θρησκείας
αλλά μπορείτε
ακόμα 
 να περπατήσετε πίσω στην ευτυχία
όταν δεν έχει μείνει πουθενά να τρέξετε;

Κι αν στείλουν στην ειδική αστυνομία
για να μας ελευθερώσει 

από την ελευθερία 
και να μας κρατήσει 
μακριά από την ειρήνη

Τότε οι λέξεις δεν θα ακούγονται 
άρρωστες από τις γλώσσες τους
όταν μας λένε 
ότι η δικαιοσύνη αποδίδεται
και ότι η ελευθερία ζει 

στις κάννες ενός ζεστού όπλου;;;

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.