Thursday, 25 October 2012

James Bond Week: The Elrod House from "Diamonds Are Forever"


   The Elrod House was designed in 1968 by architect John Lautner as a residence for interior designer Arthur Elrod. Ιt was built on a hillside, over the Palm Springs city desert in California, and it is one of the most distinctive examples of futuristic design.
   The James Bond fans will definitely remember scenes from "Diamonds Are Forever" shot in the house with the striking concrete dome and skylights suspended over the living room, designed to offer protection from the deadly desert sun.
   Other features of this exquisitely interesting residence, recognisable in the scenes of the movie, are the giant rocks which were unearthed during digging for the house`s foundations and were finally incorporated in its interior design, the curved swimming pool, as well as the outdoor dining area with stunning mountain views. All the cutting-edge design trends of the late `60s-early `70s era can be seen in "Diamonds Are Forever", enhanced with the film`s intense plot, the action scenes and the ravishing presence of Sean Connery in the role of the most famous cinematic secret agent.
                                                                   


    To Elrod House σχεδιάστηκε το 1968 από τον τον αρχιτέκτονα John Lautner  ως κατοικία για τον διακοσμητή εσωτερικών χώρων Arthur Elrod. Χτίστηκε στην πλαγιά ενός λόφου, πάνω από την έρημο της πόλης του Palm Springs στην California, και είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα φουτουριστικού σχεδιασμού.
    Οι λάτρεις  του James Bond σίγουρα θα θυμηθούν σκηνές από την ταινία "Diamonds Are Forever" που διαδραματίζονται σε αυτό το σπίτι με τον επιβλητικό θόλο από εμφανές μπετόν και τους φεγγίτες που αιωρείται πάνω από το καθιστικό και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει προστασία από τον βλαβερό ήλιο της ερήμου. 
   Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας κατοικίας, αναγνωρίσιμα στις σκηνές της ταινίας, είναι οι γιγαντιαίοι βράχοι που βρέθηκαν κατά την θεμελίωση του οικοδομήματος και ενσωματώθηκαν τελικά στον εσωτερικό σχεδιασμό του, η καμπυλωτή πισίνα καθώς και η υπαίθρια τραπεζαρία με την εκπληκτική θέα στο βουνό. Όλες οι σχεδιαστικές και κατασκευαστικές τάσεις του τέλους της δεκαετίας των `60ς-αρχών των `70ς αποτυπώνονται στο "Diamonds Are Forever" με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ενισχυμένες με την έντονη πλοκή, τις σκηνές δράσης και την γοητευτική παρουσία του Sean Connery στο ρόλο του διασημότερου κινηματογραφικού πράκτορα.


In the `70s...

In the `70s...

In the `70s...

In the `70s...

In the `70s...

In the `70s...
Now...

Now...

Now...

Now...

Now...
(photos taken from elrodhouse.org)

If you liked this post, you might also like the following suggestions:
                                                           
Αν σας άρεσε αυτή η ανάρτηση, μάλλον θα σας αρέσουν και οι παρακάτω προτάσεις:

James Bond Week: A Set of 007 Novels by Asprey Of London (For Your Eyes Only...)
James Bond Week: Diana Rigg, The Only Bond Girl Who Became "Mrs Bond"

James Bond Week: All In My Mind (X)- Mixed & Shaken, Not Stirred: Songs & Themes In James Bond Style
James Bond Week: Transforming Sean Connery Into 007

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.